معرفی

مربیان شهر جابزی

دلربا شاهی

مربی آرام و متین جابزی

جهت نمایش رزومه کلیک نمایید

ابوالفضل نجفی

مربی آرام و خونسرد جابزی

جهت نمایش رزومه کلیک نمایید

عطیه رنجبر

مربی با روابط عمومی بالا

مسلط به زبان انگلیسی

علیرضا ذهبی

مربی اجتماعی جابزی

مسلط به زبان انگلیسی

مایا ابراهیمی

مدرس زبان انگلیسی

جهت نمایش رزومه کلیک نمایید

فاطمه هاشمی

مسلط به زبان انگلیسی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

آزاده سعدآبادی

خوش برخورد و دقیق در امور مالی

جهت نمایش رزومه کلیک نمایید

یونس سراوانی

مربی دقیق و هنرمند جابزی

جهت نمایش رزومه کلیک نمایید

سپیده کارگر

مدیر

جهت ارتباط مستقیم کلیک نمایید

زهرا عقیلی

کارشناس روانشناسی

مسلط به زبان انگلیسی

هانیه ربیعی

مهربان و با حوصله در برخورد با کودکان نوپا

نازنین رضایی

مسلط به ارتباط با کودکان خاص

جهت نمایش رزومه کلیک نمایید