قوانین و مقررات

 

  1. بلیط خریداری شد ه قابل استرداد نمی باشد.
  2. اولویت در زمان های شلوغ شهر جابزی با کسانی هست که رزرو کرده باشند.
  3. حضور مادر و یا پدر همراه کودکان تا چهار سال ضروری می باشد.
  4. برگزاری جشن با هماهنگی قبلی مقدور می باشد.